היטל השבחה

המידע שמובא להלן הינו כללי ואינו מהווה תחליף להוראות החוק ואין לראותו כיעוץ מכל סוג שהוא.

 

 1. מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הנו תשלום חובה המשולם בעקבות עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ההיטל נקבע ע"י שמאי הועדה, ומהווה מחצית מגובה ההשבחה.

היטל ההשבחה משולם לוועדה המקומית.

ככלל, מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת אירוע "מימוש זכויות".

 

 1. מהו אירוע "מימוש זכויות"?

מימוש זכויות, מוגדר בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, והוא מתקיים במקרים הבאים:

 • קבלת היתר בניה
 • העברת מקרקעין או העברת החכירה לדורות בהם (בשלמות או חלקית) או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, למעט העברה מכוח דין והעברה ללא תמורה מאדם לקרובו.
 • התחלת השימוש בפועל במקרקעין כפי שהותר לראשונה בתכנית משביחה (מקרה שבו מתחילים לעשות את השימוש לפני אישורה של התכנית)

 

הערות:

 • במסגרת האישורים הנדרשים למתן אישור לטאבו בגין העברת זכויות, נבחנת גם החבות בהיטל השבחה על הנכס הנדון. אשר חלה על הבעלים או החוכר לדורות.
 • מימוש זכויות נחשב כמועד שבו נערכה העסקה, ולא מועד הדיווח על העסקה לועדה המקומית ולכן יש חשיבות רבה לדווח לועדה המקומית מיד לאחר עריכתה. איחור בדיווח לועדה המקומית על העסקה גורר חיוב בריבית גבוהה.

 

 1. האם וכיצד ניתן לערור על השומה להיטל השבחה?
 • ערר בפני וועדת ערר מחוזית:

אם המחלוקת הינה על עצם החיוב בהיטל השבחה ניתן לערור לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב.

פרטי ועדת ערר מחוז ירושלים: בניין מס' 1 הגן הטכנולוגי מלחה ירושלים. מיקוד 96951 טלפון: 02-6782801 פקס: 02-6783074.

 • ערר בפני שמאי מכריע:

אם החייב בהיטל אינו חולק על עצם החיוב כשלעצמו אך חולק על גובה ההיטל ניתן לפנות בתוך 45 ימים מיום קבלת השומה ודרישת התשלום המצורפת לשומה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים על מנת שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.

כתובת מועצת שמאי המקרקעין: רח' כנפי נשרים 15 ת.ד. 34445 ירושלים מיקוד 91343

טלפון: 02-6545900 פקס: 02-6467613.

 • תיקון שומה:

הועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי המקרקעין, הנתונים הפיסיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות שיש לחייב במקרקעין.

 

 

 1. האם ניתן לבקש שומה טרם מימוש הזכויות?

כן, ניתן לבקש הכנת שומה טרם מימוש הזכויות, כדי לברר מידע זה, יש למלא את הטופס הבא דרישה להכנת שומה בהתאם לסעיף 4(4). עלות עריכת השומה הינה 4,680 ₪ (משתנה מעת לעת). סכום זה יקוזז מתשלום היטל ההשבחה.

יצוין כי עם הוצאת השומה הרי שהיא מחייבת וחלים עליה לוחות הזמנים לערר/השגה כמצוין לעיל.

במידה ולא מוגש ערר/השגה בהתאם לקבוע בתקנות ו/או בחוק, השומה תהיה חלוטה.

 

 1. פטור מהיטל השבחה:

הוועדה בוחנת את הזכאות לפטור בהתאם לקבוע בסעיף 19 לתוספת השלישית להוראות חוק התכנון והבניה.

 

 

בקשה למידע בדבר חבות/היעדר חבות היטל השבחה (תשובה עקרונית בלבד)

 

כדי לברר מידע זה, יש לשלם אגרת מידע בסך 200 ₪, למלא את הטופס הבא טופס בקשה למידע ראשוני בדבר חבות/העדר חבות מהיטל השבחה ולצרף העתקי המסמכים הבאים:

 

 • אישור על תשלום אגרה בסך 200 ₪ (ניתן לשלם את תשלום האגרה ישירות לחשבון הועדה. פרטי חשבון הועדה: בנק דיסקונט, סניף 510, חשבון מס' 4499 ע"ש הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל)
 • נסח רישום מרשם המקרקעין (מעודכן להיום) במידה והנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין או חוזה חכירה חתום ע"י ר.מ.י, ו/או אישור זכויות עדכני.
 • מסמך המוכיח את מועד רכישת הבעלות/חכירה (העתק מחוזה מכר/ אישורי מיסים/ אישור העברה ר.מ.י)
 • הסכם שיתוף ככל שקיים.
 • ע"פ דרישת הועדה, יתכן ויהיה צורך בהשלמת מסמכים נוספים.

 

התשובה הינה תשובה עקרונית האם יש/אין חבות בהיטל השבחה. לא יינתן מידע לגבי גובה הסכום.

משך זמן הטיפול בבקשה הוא עד 14 ימי עבודה מיום שהתקבלו כל המסמכים הדרושים.

התשובה תימסר לפונה במשרדי הוועדה, בשעות המפורטות, לאחר קבלת הודעה במייל או בטלפון.

 

 

בקשה לאישור העברת זכויות בטאבו

 

לצורך קבלת אישור הועדה ללשכת רישום המקרקעין לענין היעדר חבות בהיטל השבחה, המהווה מסירת מידע בדבר חבות בהיטל השבחה, יש להעביר המסמכים כמפורט להלן:

 • טופס בקשה להעברת זכויות במקרקעין (אישור לטאבו)
 • אישור על תשלום אגרה בסך 200 ₪ (ניתן לשלם את תשלום האגרה ישירות לחשבון הועדה. פרטי חשבון הועדה: בנק דיסקונט, סניף 510, חשבון מס' 4499 ע"ש הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל))
 • נסח רישום מרשם המקרקעין (מעודכן להיום) במידה והנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין או חוזה חכירה חתום ע"י ר.מ.י, ו/או אישור זכויות עדכני.
 • מסמך המוכיח את מועד רכישת הבעלות/חכירה (העתק מחוזה מכר/ אישורי מיסים/ אישור העברה ר.מ.י)
 • הסכם מכר על נספחיו
 • הסכם שיתוף ככל שקיים.
 • ע"פ דרישת הועדה, יתכן ויהיה צורך בהשלמת מסמכים נוספים.

את המסמכים הנ"ל ניתן להגיש במשרדי הוועדה.

 

זמן הטיפול בבקשה הוא עד 14 ימי עבודה מיום שהושלמו כל המסמכים הדרושים

האישור הסופי יימסר במשרדי הוועדה, בשעות המפורטות רק לאחר קבלת הודעה במייל או בטלפון.

 

 

לאחר קבלת אישור הועדה לצורך העברה בטאבו, יש לפנות למחלקת הגביה במועצה המקומית על מנת לקבל את אישורם לפני הפניה ללישכת המקרקעין.

 

הערות כלליות:

 • אישור הועדה המקומית יינתן בטופס נפרד מטופס האישור של המועצה המקומית.
 • במידה שיקבע שיש חבות בהיטל השבחה, האישור יימסר רק לאחר תשלום ההיטל.
 • האישור לטאבו תקף לחצי שנה מרגע הוצאתו.
 • ניתן להאריך את תוקף האישור הקיים בחצי שנה נוספת ובתנאי שלא עברה יותר משנה מיום הוצאת האישור ולא חלו בפרק הזמן שינויים תכנוניים כגון אישורה של תכנית חדשה (במקרה זה, יהיה צורך להציג את האישור המקורי ולא צילום) אם לא יוצג האישור המקורי יהיה צורך לבצע את ההליך מחדש.
 • במקרה שבו לאחר מועד העסקה אושרה תכנית (ובמקרה זה החבות בהיטל על התכנית החדשה תוטל על הקונה) ומתבקש אישור הועדה לעסקה, ידרש הקונה לחתום על כתב התחייבות לפיו הוא ישא בהיטל ההשבחה על התכנית החדשה.
 • לצורך העברת זכויות בטאבו ללא תמורה יש למלא את טופס הבקשה ולהמציא את המסמכים המפורטים בבקשה ולהגיש במשרדי הועדה בשעות קבלת הקהל המפורטות לעיל.